http://niwatle.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ28/03/2010
อัพเดท09/05/2010
ผู้เข้าชม14,241
เปิดเพจ16,527

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลตามสภาพจริง

ปฎิทิน

« April 2015»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Alternative content

iGetWeb.com

การพัฒนาบุคลากร

  การพัฒนาบุคลากร

 

1.       ความหมายของการพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีหนาที่จัดกระบวนการ การเรียนรูใหแกผูเรียนถือเปนปจจัย

สําคัญที่จําเปนอยางยิ่งในการบริหารองคกรที่จะทําให้บุคลากรในหนวยงานมีคุณภาพทําใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรที่ตั้งไว ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานใหความหมายไวตางกันดังนี้

                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(2540  :  154)  การพัฒนาบุคลากรหมายถึง การดําเนินการ ใหบุคคลในหนวยงานไดมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติหรืองานที่จะปฏิบัติหรือใหมี ความสามารถสูงขึ้น ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรนั้นปกติจะมีวัตถุประสงค 2  ประการคือเพื่อให

บุคลากรไดมีความสามารถเหมาะกับงานที่ปฏิบัติประการหนึ่ง และในการพัฒนาบุคลากรนี้อาจจะ

ดําเนินการพัฒนาความรูความชํานาญหรือทัศนคติอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยู

กับปญหาและความจําเปนที่จะตองพัฒนาบุคลากรในหนวยงานนั้นๆ

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view